Thank you for your continued patronage. This page contains information on product launches and announcements from the warehouse.

Heiso wa kakubetsu no go hīki o tamawarimashite makotoni arigatōgozaimasu. Kono pējide wa, shōhin no hatsubai ni kansuru jōhō ya kura kara no oshirase nado o keisai shite orimasu.

平素は格別のご贔屓を賜りまして誠にありがとうございます。このページでは、商品の発売に関する情報や蔵からのお知らせなどを掲載しております。
Yanagisawashuzo official

お知らせ